فیزیوتراپی پس از جراحی

فیزیوتراپی کارنیک - نجمه نظری - تهران میدان ولیعصر و بلوار کشاورز

کارنیک، به دنبال بسیاری از جراحی ها، درمان و توان‌بخشی را ارائه می‌دهد، این جراحی ها شامل:

 آرتروسکوپی

 تعویض مفصل

بازسازی تاندون و رباط

جراحی ستون فقرات

ترمیم شکستگی‌ها

جراحی دست و جراحی سایر مفاصل  می‌باشد.

فیزیوتراپی کارنیک - نجمه نظری