فیزیوتراپی کارنیک – نجمه نظری – میدان ولیعصر و بلوار کشاورز تهران

تهران،منطقه 6، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا

شماره تماس: 

 09103133984

021-88966131 داخلی 339

آدرس: 

تهران – ميدان وليعصر ، بلوار كشاورز ، خيابان فلسطين ، خيابان ايتاليا ، پلاك 5

داخل مرکز تصویر برداری شاهد 

ایمیل:

 Najmeh_nazari@outlook.com

فیزیوتراپی کارنیک - نجمه نظری