فیزیوتراپی کارنیک – نجمه نظری – میدان ولیعصر و بلوار کشاورز تهران

تهران،منطقه 6، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا

گالری تصاویر فیزیوتراپی کارنیک

 گالری تصاویر فیزیوتراپی کارنیک. این مرکز مجهز به دستگاه‌های مدرن فیزیوتراپی است، بخشی از تصاویر آن را در این قسمت مشاهده می‌کنید.

گالری تصاویر هر کدام از بخش های این مرکز

الکتروتراپی

گالری تصاویر فیزیوتراپی کارنیک - نجمه نظری - تهران میدان ولیعصر و بلوار کشاورز

محوطه تمرین درمانی

گالری تصاویر فیزیوتراپی کارنیک - نجمه نظری - تهران میدان ولیعصر و بلوار کشاورز
محوطه تمرین درمانی کارنیک
محوطه تمرین درمانی کارنیک 2