فیزیوتراپی کارنیک – نجمه نظری – میدان ولیعصر و بلوار کشاورز تهران

تهران،منطقه 6، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا

فیزیوتراپی کارنیک - نجمه نظری - تهران میدان ولیعصر و بلوار کشاورز

کارنیک، به دنبال بسیاری از جراحی ها، درمان و توان‌بخشی را ارائه می‌دهد، این جراحی ها شامل:

 آرتروسکوپی

 تعویض مفصل

بازسازی تاندون و رباط

جراحی ستون فقرات

ترمیم شکستگی‌ها

جراحی دست و جراحی سایر مفاصل  می‌باشد.

فیزیوتراپی کارنیک - نجمه نظری