فیزیوتراپی کارنیک – نجمه نظری – میدان ولیعصر و بلوار کشاورز تهران

تهران،منطقه 6، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا

بیوفیدبک فیزیوتراپی کارنیک

خدمات بیوفیدبک و کف و لگن از اول مهرماه 1402 در کلینیک فیزیوتراپی کارنیک زیر نظر فیزیوتراپیست نجمه نظری انجام میشود. 


کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیزیوتراپی کارنیک

لوگو فیزیوتراپی کارنیک - نجمه نظری