فیزیوتراپی کارنیک – نجمه نظری – میدان ولیعصر و بلوار کشاورز تهران

تهران،منطقه 6، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا

تمرین درمانی فیزیوتراپی  کارنیک

زیر نظر فیزیوتراپیست نجمه نظری

تمرین درمانی فیزیوتراپی کارنیک 

زیر نظر فیزیوتراپیست نجمه نظری

تمرین درمانی پس از فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل هوم ویزیت 1

تمرین درمانی و انجام حرکات ورزشی خاص بعد از فیزیوتراپی یکی از مهمترین مواردی است که بیمار باید بدان بپردازد. تمرین درمانی در بیشتر موارد تاثیر درمان را مضاعف کرده و روند بهبودی فرد را ماندگار تر خواهد کرد. تیم فیزیوتراپی کارنیک ضمن ارائه تمرینات علمی و کاربردی در طی جلسات حضوری، امکان استفاده از پکیج های تمرین درمانی انلاین را نیز برای مراجعان فراهم کرده است.